กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

เมื่อวันที่ 10  เมษายนที่ผ่านมา  กองสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี งานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ณ  พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.
กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

ในครั้งนี้กองสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วมการแข่งขันตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย)  โดยมีนายอภิฉัตร  มณีจักร  นางสาวพรทิพย์  คำดี  นางสาวชลวภรณ์  ชูกลิ่น นางพัชรากร  พัจนสุนทร และนางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย  เข้าร่วมการแข่งขัน  และได้ก็คว้ารางวัลชมเชยมาครอง  ได้รับรางวัล  500  บาท

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.
กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

โดยนางสาวชลวภรณ์  ชูกลิ่น ได้กล่าวว่า  การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ในกรก่อกองทรายหรือการตบปะทาย ซึ่งในปีนี้มีการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจทีม  และกำลังใจจากพี่น้องกองสื่อสารทุกคนทำให้เราคว้ารางวัลชมเชยมาได้ก็รู้สึกดีใจมาก

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.
กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

กิจกรรมประเพณี งานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโสถือเป็นอีกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ร่วมสนุกสนานแบบ “บุญฮดสง” ตามวิถีชาวอีสาน และยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยไว้อีกด้วย

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.
กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

ข่าว: พรทิพย์  คำดี