กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” เพิ่มทักษะให้กับ นศ. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายบริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออาชีพ” ให้กับนักศึกษา หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ ดร.กิตติยา สุทธิประภา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออาชีพ เพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหาสาระดิจิทัล ณ ห้อง Digital Content Laboratory (ห้อง 2113) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภายในงาน นอกจากมีการบรรยายให้ความรู้ เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออาชีพ แล้ว ยังมีการเวิร์คช็อป ถ่ายภาพ เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) ซึ่งเป็นวิธีการปรับเปลี่ยน จัดวางสิ่งต่าง ๆ ในภาพให้อยู่ในจุดที่สวยงาม โดดเด่น และดึงดูดสายตา ทำให้ภาพที่ได้นั้นสามารถสื่ออารมณ์ สื่อความหมายที่เราต้องการ และทำให้ภาพนั้นสวยงาม โดดเด่นขึ้นมาได้ รวมถึง (workshop) การฝึกปฏิบัติด้านการถ่ายภาพบุคคล และการถ่ายภาพกลุ่มบุคคล (group photo)

สำหรับ การจัดโครงการอบรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร สารสนเทศ ศาสตรบัณฑิต (iSchool KKU) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสารหรือ เนื้อหาติจิทัลที่ต้องการสื่อสาร โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออาชีพ ในการออกแบบและ ผลิตสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้รับสารอีกด้วย