มข.ส่งความห่วงใย ผ่านหอกระจายข่าว…สู่ชุมชน

0
88

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเครือข่ายผู้ประกาศชุมชน และหอกระจายข่าวในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบคืนให้กับสังคม โดยเน้นไปที่บ้าน วัด โรงเรียน (3 บวร) สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข”

พิธีเปิดการจัดอบรมได้จัดขึ้นในวันพุธ ที่  30  มีนาคม  2559 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร. นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายบัญชา  พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ได้กล่าวรายงานต่อประธานในการจัดอบรมว่า “การจัดการอบรมอบรมเครือข่ายผู้ประกาศชุมชน / หอกระจายข่าวในชุมชนรอบรั้ว มข.“ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง”ในโครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “3 บวร บ้าน วัด โรงเรียน สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข”เกิดขึ้นจากการร่วมมือกัน ระหว่าง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร และบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจ อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้ 3 บวร : บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งเสริมภาพลักษ์อันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น  การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านผู้นำชุมชน ที่ได้ให้เกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าร่วมการอบรมใน ครั้งนี้ จำนวน 90 ท่าน  ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อผ่อง  เกตุพิบูลย์ ปราชญ์ชาวบ้านโนนพริก  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบบริษัทบุญรอด
บริเวอรี่ จำกัด  ได้รับความร่วมมือจาก ทีมวิทยากรจาก งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร บรรยายในหัวข้อเทคนิคการเป็นผู้ประกาศและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอีกด้วย”

รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

รศ.ดร. นิยม  วงศ์พงษ์คำ ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวว่า  “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สะสมและสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการยกระดับการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี อันนำไปสู่การสร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้   การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็น “รหัสวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” หรือ “KKU Culture DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอยู่เสมอมา

“การเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยอาศัยช่องทางผ่านสถาบันหลักของชุมชน  3 บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของชุมชนที่มีความสำคัญในสังคมไทย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้เป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาสร้างความเข็มแข็งทางด้านจิตใจและวัฒนธรรม ให้กับชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 – 2562 ยังได้กำหนดเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  ไว้คือ Culture and Care Community  คือการเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม”

“ในการอบรมครั้งนี้  นับว่าท่านผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านผู้นำชุมชน ที่ได้ให้เกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นเครือข่ายชุมชนรอบรั้ว มข. ร่วมกัน เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่และยั่งยืน ขอขอบคุณ คุณพ่อผ่อง  เกตุพิบูลย์ ปราชญ์ชาวบ้านโนนพริก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด  และขอบคุณทีมวิทยากรจาก งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร ที่ตั้งใจบรรยายถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเป็นผู้ประกาศและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นอย่างดี”

จากนั้น ได้เปิดเวที “สานเสวนาความคาดหวังของชุมชนต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนรอบรั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย  รศ.ดร. นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  ผู้แทนชุมชนจำนวน 3 ท่าน ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ งานกิจการสังคม กองสื่อสารองค์กร  ซึ่งต่างได้แลกเปลี่ยนความคาดหวังในความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง
ในช่วงบ่าย ได้มีการบรรยายพิเศษ “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง”   วิทยากรโดย คุณพ่อผ่อง  เกตุพิบูลย์ปราชญ์ชาวบ้านโนนพริก  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ “สิงห์อาสาช่วยภัยแล้ง”
โดยวิทยากรทีมงานสิงห์อาสา

04

การอบรมยังคงมีต่อในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งจะมีการบรรยาย เรื่องนโยบายเพื่อสาธารณะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการดำเนินงานของ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM103 MHz. วิทยากรโดย นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร  และการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเป็นผู้ประกาศและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยากรโดย  นางเบญจมาภรณ์  มามุข นักประชาสัมพันธ์  และ คุณบรรจง  เศษวิสัย  พนักงานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุสถาบัน  กองสื่อสารองค์กร   และในช่วงสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนบทและการผลิตสารคดีชุด “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” วิทยากรโดยนางเบญจมาภรณ์  มามุข  และนายบรรจง  เศษวิสัย  ผู้ช่วยวิทยากร

05
ในการปิดการอบรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร โดย รศ.ดร. นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิด  ผู้เข้ารับการอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นการอบรมที่สนุกได้ความรู้ทุกช่วง นอกจากได้ความรู้ในการประกาศทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ยังได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนต่างๆ ในขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

06

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู
https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0012068&l=th