กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” ยกระดับความสามารถนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ปัจจุบันการถ่ายภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวงการสื่อสารมวลชน วงการนักข่าว และหน่วยงานอื่น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการถ่ายภาพ เพื่อให้ภาพนั้นออกมาอย่างสวยงาม มีความหมาย และมีองค์ประกอบสำคัญที่ถูกต้อง เนื่องจากภาพที่เรานำมาเสนอข่าว หรือประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบสอดคล้องตรงตามเนื้อหาที่เรานำเสนอออกไป จึงจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจได้ง่าย เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้น

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์กองสื่อสารองค์กรจำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ภายในการอบรมมีการบรรยายภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพ” โดยช่วงแรกจะเป็นการบรรยายในเรื่องความสำคัญของการถ่ายภาพ, คุณสมบัติของช่างภาพ, ตำแหน่งการวางองค์ประกอบ และหัวข้ออื่น ๆ โดยคุณบริพัตร ทาสี วิทยากร และได้มีการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ โดยมี คุณวัลยา ภูงาม หัวหน้าฝ่ายงานกิจกรรม ให้เกียรติมาเป็นแบบในการถ่ายภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ซึ่งทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และได้พัฒนาความสามารถในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ประกอบด้วย นางสาวภัคจิรา เมืองฮาม นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นางสาววนิดา บานเย็น นายสรายุทธ ขินหนองจอก และนักศึกษาต่างชาติจากประเทศจีน อีก 2 คนได้แก่ Wu Zhu Ling (เกาลัด) และ Liu Ya Lin (เชอร์รี่)

ข่าว: นางสาวภัคจิรา เมืองฮาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร
ภาพ: ณัฐวุฒิ เพชรประไพ