งานกิจกรรม


นางสาว วัลยา ภูงาม

Miss Wanlaya Phoongam
wanlaya@kku.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม

 

นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์
Mr.Worawit siripanuwat
worawit@kku.ac.th


นาย บริพัตร ทาสี
Mr. boriphat Thasi
boripatta@kku.ac.th


นาย อภิฉัตร มณีจักร์
Mr.Apichat Maneejak
apicma@kku.ac.th

นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
Miss Jutamas Philachai
jutamas@kku.ac.th


นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข
Miss Radchadawan Watthanasuk
radchadawan@kku.ac.th


นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์
Miss Pornthip Khejornsart
porkha@kku.ac.th

Scroll to Top