งานกิจกรรมสัมพันธ์


นางสาว วัลยา ภูงาม

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Miss Wanlaya Phoongam
wanlaya@kku.ac.th
หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์

 

นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
Mr.Worawit siripanuwat
worawit@kku.ac.th


นาย บริพัตร ทาสี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr. boriphat Thasi
boripatta@kku.ac.th


นาย อภิฉัตร มณีจักร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Mr.Apichat Maneejak
apicma@kku.ac.th

นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
Miss Jutamas Philachai
jutamas@kku.ac.th


นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Miss Radchadawan Watthanasuk
radchadawan@kku.ac.th


นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์
ธุรการและพัสดุ
Miss Pornthip Khejornsart
porkha@kku.ac.th

Scroll to Top