งานกิจกรรม

 


นางสาว วัลยา ภูงาม

Miss Wanlaya Phoongam
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม)

 

150x197-cad03-1-kai
นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง
Miss Chutinan Panjarung

150x197-cad02-3-to
นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์
Mr.Worawit siripanuwat

150x197-cad03-3-dream
นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
Miss Jutamas Philachai

om
นาย บริพัตร ทาสี
Mr. boriphat Thasi

150x197-cad04-04-chat
นาย อภิฉัตร มณีจักร
Mr.Apichat Maneejak

150x197-cad03-4-joom
นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข
Miss Radchadawan Watthanasuk


นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์
Miss Pornthip Khejornsart