Month: April 2024

กองสื่อสารองค์กร มข. ส่งบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรอบรมชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

นักสะสมบุญ เนืองแน่น ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567

อบอุ่น เหมือนเช่นทุกปี “พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่” กระชับความสัมพันธ์ ครอบครัวกองสื่อสารองค์กร เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567  

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันอังคาร ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567