หน่วยอำนวยการ


นาง สถาพร นาวานุเคราะห์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Mrs. Sathaporn Navanukraw
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
nsatha@kku.ac.th


นางพัชรากร พัจนสุนทร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Mrs.Patcharakorn Patjanasoontorn

patcpa@kku.ac.th


นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Miss Cholwaporn Chooklin
cholch@kku.ac.th

นาย กฤษดา เรืองศรีวิรัตน์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
Mr. Kitsada Ruengsriwirat
kitsru@kku.ac.th

 

Scroll to Top