กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรม KM และต้อนรับผู้เยี่ยมชม

            กองสื่อสารองค์กร ส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มข. เชื่อมั่น...นักศึกษาสามารถนำไปได้ใช้จริงในการศึกษา              เมื่อวันอังคารที่...

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 119  ณ ห้องประชุม COLA 109...

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 (09.00 น.)  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย  นักประชาสัมพันธ์  กองสื่อสารองค์กร นางสาวจุฑามาศ ...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย พันตรีชาญ พงศ์นา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 8 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ...