กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workplace by Facebook “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยมิติด้านการสื่อสาร” โดยมี นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้เข้าอบรม จำนวนกว่า 70...

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร (คนที่3จากซ้าย)    นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหาแนวทางการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร ผ่านทางสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กร อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายธัญญา ภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กรและคณะกรรมการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร และดำเนินการสื่อสารสองทางบน Facebook Fanpage Khon...

ผอ.กองสื่อสารองค์กร นำทัพยกกองไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง สร้างความสามัคคีเหนียวแน่น ตอบสนองมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคน พัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร           กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก”...