กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

เมื่อวันที่13- 14 มีนาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด นายสถิตย์...

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมแนวทางการออกอากาศ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562” และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง...

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดรายการวิทยุเพื่อพัฒนาสังคม” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการบรรยายพิเศษในรายวิชา “การใช้สื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม” (MEDIA UTILITION FOR SOCIAL DEVELOPMENT)ในหัวข้อ “การจัดรายการวิทยุเพื่อพัฒนาสังคม”...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2  ได้มีการจัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ จัดโดย หน่วยอำนวยการ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับบุคลากรภายในกองสื่อสารองค์กรจำนวน 27 คน  เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยวิทยากรจาก งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล...