Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2  กองบริหารงานวิจัย  ได้ติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการนักวิจัยสถาบัน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนบทความวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562”…

ระดมเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มข.ตั้งเป้านำความรู้มาพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานีวิทยุ มข.FM. 103 MHz ในยุคความเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทยร่วมกับ…

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรยุคใหม่ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวธาริณี ไชยประพาฬ…

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workplace by Facebook “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยมิติด้านการสื่อสาร” โดยมี นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายธัญญา …