การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ในการบริหารงาน ด้านประชาสัมพันธ์ของหัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น