กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

0
82

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน

        เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา“สื่อสารสร้างสุขสรรค์”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นวิทยากร   และมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ  ทั้งนี้มีบุคลากรกองสื่อสารเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน  ณ ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

_edit_DSC_3055_2000

        การจัดอบรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น และปรับปรุงตนเองให้สามารถอยู่ในที่ทำงานได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนการจัดบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานตอบสนองตามนโยบายมหาวิทยาลัย
        นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  กล่าวถึงการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า  บุคลากรทุกคนนอกจากจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย การจัดอบรมในครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการทำงานเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น และปรับปรุงตนเองให้สามารถอยู่ในที่ทำงานได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

_edit_DSC_3050_1000

        โดยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านทัศนคติ เน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อตนเอง ผ่านกิจกรรม ศิราณี  ฤาษี  ดารา จอมยุทธ์ แบบทดสอบยืนกราน ตอบสนอง  โดยให้บุคลากรพิจารณาลักษณะพฤติกรรมของตนเกี่ยวกับการทำงานว่า   ข้อใดตรงหรือใกล้เคียงกับ   พฤติกรรมของตนมากที่สุด  โดย   เขียนวงกลม    ล้อมตัวอักษร   ก   ข   ค   หรือ   ง  หน้าคำตอบนั้นเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อ  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี   กิจกรรมต่อไปคือ กิจกรรมเหยียบก้อนหินข้ามมหาสมุทร  โดยภายในกลุ่มจะมีคนตาบอดอยู่ 2 คนกติกาคือต้องจับมือพาทุกคนในกลุ่มข้ามมหาสมุทรไปให้ได้โดยไม่ผลัดตกจากก้อนหิน กิจกรรมนี้ฝึกการวางแผนและเรียนรู้การเสียสละทำงานร่วมกับผู้อื่น  กิจกรรมสุดท้ายการทำงานเป็นทีม โดยการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อต่อรูปสี่เหลี่ยมขนาด 6 X 6 นิ้ว จำนวน 6 รูป ภายใต้เงื่อนไขหลัก ห้ามพูด ห้ามชี้ ห้ามขอ แต่สามารถให้แผ่นจิ๊กซอว์แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ได้สะท้อนว่า  เป็นกิจกรรมที่สอนให้รู้จักความอดทน ความเสียสละ การทำงานได้บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบกติกา  และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

image

_edit_DSC_3044_1000

DSC_2813_ศิราณี-
กลุ่มศิราณี

DSC_2822_ดารากลุ่มดารา

DSC_2831_ฤาษีกลุ่มฤาษี

DSC_2858_จอมยุทธ์กลุ่มจอมยุทธ์

รายละเอียดบทความ “บุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างบรรยากาศในการทำงาน”
https://cad.kku.ac.th/?p=564

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0012418&l=th