กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร มข. ยกพลระดมสมองในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ณ จังหวัดบึงกาฬ

กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4
กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior MC ปีที่ 4