กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์...

ชาวกองสื่อสารองค์กร...ชูโครงการ “รักษ์ต้นไม้ถวายพระเทพฯ” เนื่องในวันพระราชสมภพ 62 พรรษา พร้อมกิจกรรม “ถอนออกดอกละบาท” ปลูกฝังจิตสาธารณะให้บุคลากร เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ มข. ให้สีเขียวงดงาม และร่มรืน โครงการ “รักษ์ต้นไม้ถวายพระเทพฯ” เป็นโครงการเน้นการดูแลสภาพของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนตะปูที่ตอกยึดรอบต้นไม้และเชิญชวนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและดูแลรักษา ใช้เงินงบประมาณจากการร่วมสมทบสนับสนุนจากบุคลากรงานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปลูกฝังงานด้านจิตสาธารณะให้บุคลากรโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 87” ประจำเดือนมิถุนายน 2561 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Culture and Care Community การเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2...