Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ให้การต้อนรับ พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ…

          รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มข. ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของศูนย์ประสานงานโครงการฯ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอประสบการณ์ในงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ…

เมื่อที่ 10 กันยายน  2561  เวลา 13.30 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา…