Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รางวัลและความสำเร็จ

กองสื่อสารองค์กร คว้ารางวัลจากเวที KKU SHOW and SHARE 8th กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th…

วันที่ 19  กันยายน  2561  กองสื่อสารองค์กร ได้จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร สังกัดกองสื่อสารองค์กร  ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ….

ประกาศกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑) เรื่อง บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดกองสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน…

วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี MBA KKU : Variety…