กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566