กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รางวัลและความสำเร็จ

กองสื่อสารองค์กร คว้ารางวัลจากเวที KKU SHOW and SHARE 8th กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th KKU SHOW and SHARE” ซึ่งจัดโดยกองทรัพยากรบุคคล...

วันที่ 19  กันยายน  2561  กองสื่อสารองค์กร ได้จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร สังกัดกองสื่อสารองค์กร  ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในการมอบรางวัล...

ประกาศกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑) เรื่อง บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดกองสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี MBA KKU : Variety Fancy Beyond To Ep.2 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ...