กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รางวัลและความสำเร็จ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 ที่ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ร่วมกันจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นักกีฬาจากชมรมต่างที่เข้าร่วมการแข่งขัน มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก      ...

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายงานลอยกระทง มข. สีฐานเฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ2560 จุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจคนทำงานสื่อฯ ได้ทำประโยชน์ด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในชื่อว่า “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017” ซึ่งจะจัดในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560...

มหาวิทยาขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 13 โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตัดสิน นายจงชัย ทองเครือ อาจารย์...

มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้ กำหนดให้คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับคณบดี และอธิการบดีกับผู้อำนวยการกอง สถาบัน สำนัก ผลจากการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ จะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และสอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานโดยมีประเด็นตัวชี้วัดที่เข้มข้น กองสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี โดยผลการดำเนินงาน ย้อนหลังเป็นดังนี้ พ.ศ. 2557...