Monthly Archives: October 2014

  • -

บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในจอ LED

บริการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในจอ LED
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 3 จุด ติดตั้งบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์), บริเวณสี่แยกศาลาพระราชทานปริญญาบัตรอาคารเดิม และบริเวณหน้าตึกสิริคุณากร นอกจากนี้ยังมีจอโทรทัศน์ตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยอีก 11 จุด ที่ให้บริการหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

สื่อที่ใช้ในการการเผยแพร่ในจอ LED 
จอ LED สามารถเผยแพร่สื่อที่มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  •  ภาพนิ่ง ที่ออกแบบ มีขนาด ความกว้าง x ความสูง ดังนี้

1) LED Complex หน้าคอมเพล็ก
1010×900 pixels

2) LED Mobile รถโมบายหน้าตึกสิริคุณากร
1280×720 pixels

3) LED แยกศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม หน้าคณะศึกษาศาสตร์
1280×720 pixels (เหมือนกับข้อ 2)

4) TV 11 จุด
1280×720 pixels (เหมือนกับข้อ 2,3)

  • ไฟล์วิดีโอ แบบ 4:3 หรือ 16:9 โดยมีความยาวไม่เกิน 20 วินาที มีรูปแบบเป็น .mpeg2

ขั้นตอนใช้บริการ
1.ส่งเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ไปยังอีเมล์ attaha@kku.ac.th (คุณกล้วย อรรถพล ฮามพงษ์ เปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59) และ chupar@kku.ac.th พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานที่ขอเผยแพร่
2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือ อรรถพล ฮามพงษ์ (คุณกล้วย) ดำเนินการเผยแพร่
ประสานงาน 48195

หมายเหตุ
1. กรณีต้องการเผยแพร่ที่ใช้ระยะเวลานานเกิน 7 วัน ให้ทำบันทึกข้อความถึง “ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี” เพื่อขออนุญาตเผยแพร่
2. ติดต่อคุณ อรรถพล ฮามพงษ์ (คุณกล้วย)  โทร. 48195

Share Button

  • -

บริการส่ง POP-MAIL ถึงนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน

บริการส่ง POP-MAIL ถึงนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน
เป็นการส่งอีเมล์ถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบสามารถเลือกได้ว่าจะส่งถึงเฉพาะบุคลากร หรือนักศึกษา ซึ่งจะส่งถึงผู้ใช้บัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@kku.ac.th, @kkumail.com)

ขั้นตอนใช้บริการ
1.ส่งเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ไปยังอีเมล์ kkunews@kku.ac.th พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานที่ขอส่ง POP-MAIL
2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือ นายชุมพร พารา ดำเนินการส่ง POP-MAIL โดยเนื้อหาจะต้องเป็นเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เป็นเนื้อหาเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองสื่อสารองค์กรตามความเหมาะสม

Share Button

  • -

มข.สร้างเครือข่าย KKU USR รุก…สร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน

Category : News

มข.ตอบโจทย์สังคม ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ในฐานะองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม รุกสร้างเครือข่าย KKU USR “ชาว มข.ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”

“Read More”
Share Button