Monthly Archives: March 2016

  • -

มข.ส่งความห่วงใย ผ่านหอกระจายข่าว…สู่ชุมชน

Category : News

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเครือข่ายผู้ประกาศชุมชน และหอกระจายข่าวในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบคืนให้กับสังคม โดยเน้นไปที่บ้าน วัด โรงเรียน (3 บวร) สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข”

“Read More”
Share Button

  • -

กองสื่อสารองค์กร มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

Category : News

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

“Read More”
Share Button

  • -

อบรมสร้างเครือข่ายสายข่าว กับทีมวิทยากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กร

Category : News

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุกก้าวไปอีกขั้น จัดการอบรมเขียนข่าวให้กับบุคลากร หวังต่อยอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างนักข่าวองค์กร พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีเผนแพี้สู่ประชาคม

“Read More”
Share Button