นักสะสมบุญ เนืองแน่น ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567