กองสื่อสารองค์กร มข. ส่งบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรอบรมชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น