กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย นายชุมพร  พารา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และ นางเบญจมาภรณ์  มามุข  นักประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คนเข้ารับการอบรมยกระดับการสื่อสาร ในหัวข้อ “PR.อย่างไรให้โดนใจผู้รับ”...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2  กองบริหารงานวิจัย  ได้ติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการนักวิจัยสถาบัน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนบทความวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน...

ระดมเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มข.ตั้งเป้านำความรู้มาพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานีวิทยุ มข.FM. 103 MHz ในยุคความเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทยร่วมกับ U.S. Agency for Global Media...

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรยุคใหม่ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม...