Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

News

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มข. เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ…

กองสื่อสารองค์กรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์สมสุนีย์ ดวงแข อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการบริหารงานอุดมศึกษา รุ่นที่18 พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบุคคล งานประกันคุณภาพ ด้านนโยบายแนวคิดของมหาวิทยาลัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มจำนวน 312 ขวด จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด…

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มจำนวน 540 ขวด จาก…