กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร

ปัจจุบันมีผู้สนใจในเรื่องเครือข่ายกันมากขึ้น ด้านหนึ่งเป็นเพราะสังคมทุกวันนี้มีความสัมพันธ์กันในทางราบและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจก็ได้นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการของตนจนประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว  ในประเด็นนี้ทำให้งาน เครือข่าย เป็นหัวข้อสำคัญส่วนหนึ่งที่ภาครัฐนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร Read More »