Month: June 2022

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น