Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

ปัจจุบันการถ่ายภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวงการสื่อสารมวลชน วงการนักข่าว และหน่วยงานอื่น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการถ่ายภาพ เพื่อให้ภาพนั้นออกมาอย่างสวยงาม มีความหมาย และมีองค์ประกอบสำคัญที่ถูกต้อง เนื่องจากภาพที่เรานำมาเสนอข่าว หรือประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบสอดคล้องตรงตามเนื้อหาที่เรานำเสนอออกไป จึงจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจได้ง่าย เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้น กองสื่อสารองค์กร…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองสื่อสารองค์กร ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้และเข้าใจทิศทางนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือและวิธีการทางดิจิทัลของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสื่อสารองค์กรผ่านเครื่องมือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่อง 3…

      สถานีวิทยุกระจายเสียง มข.ขานรับนโยบายการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมเพื่อนำความรู้มาใช้อย่างถูกต้อง วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานกิจการกระจายเสียง…

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย นายชุมพร  พารา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และ นางเบญจมาภรณ์  มามุข  นักประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น…