Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

        โครงการ“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์ รำลึกคุณสถาบัน”เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของ กองสื่อสารองค์กร กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างกระบวนการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสื่อสารกิจกรรมองค์กรกระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย โดย…

17 หน่วยงานระดับกองกลุ่มบริหารจัดการกลาง สนง.อธิการบดีเกิดแนวทางร่วมในการทำงาน ดึงศักยภาพออกมาสร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 21-23 มิถุนาย 2561 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการจัดระบบงานบูรณาการการ การสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี ระดับผู้อำนวยการ…

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ โรงแรมเขาใหญ่พาราไดซ์ ออนเอิร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมี บุคลากรในสังกัดจำนวน 28…