ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

รายละเอียดกำหนดการ การถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖