กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 Read More »