กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2565 Read More »