บุคลากรกองสื่อสารองค์กรรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดรายการวิทยุเพื่อพัฒนาสังคม” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา Read More »