บุคลากรกองสื่อสารองค์กรรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา