Month: December 2019

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดมบุคลากรกองฯเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมพร้อมปฏิบัติงานได้โดยทันที